Regulamin

Regulamin programu Karty Stałej Klientki DASHA

obowiązujący od 26 lipca 2021 r.

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałej Klientki DASHA, zwanego dalej również „Programem”.

2. Organizatorem Programu jest Optimlab Kamil Szafrański z siedzibą w Poznaniu przy ul. J. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań , NIP 6681845315, REGON 301239596, zwana dalej również: „Organizator”, właściciel sklepu stacjonarnego DASHA zwanego dalej również „salonem DASHA”, mieszczącego się przy ul. J. H. Dąbrowskiego 33, 60-843 Poznań.

3. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupów w salonie DASHA.

4. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Uczestnictwo w Programie

1. W celu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty Stałej Klientki DASHA należy dokonać zakupów w salonie DASHA, wypełnić w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą oraz podpisać Formularz Karty Stałej Klientki DASHA (zwany dalej, również „Formularzem”) dostępny w salonie DASHA oraz wyrazić zgodę na uzyskiwanie od Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym w formie email lub SMS. Z chwilą przekazania podpisanego Formularza, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Stałej Klientki DASHA stając się „Uczestnikiem Programu”.

2. Tylko właściwie wypełniony Formularz Karty Stałej Klientki DASHA zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgodę na uzyskiwanie od Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym - zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Stałej Klientki DASHA w ciągu 7 dni, o ile to możliwe.

4. Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałej Klientki DASHA wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

5. Uczestnik Programu uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę.

6. Każdy Uczestnik Programu może mieć tylko jedno konto w Programie.

7. Prawo do korzystania z konta Uczestnika Programu - w szczególności prawo do upustów wynikających z Programu - przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Programu.

§3. Program Rabatowy DASHA

1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o nowych kolekcjach i promocjach dostępnych w salonie DASHA oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

2. Informacje mogą być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, które zostały podane w Formularzu Karty Stałej Klientki przez Uczestnika Programu.

3. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Karty Stałej Klientki. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator będzie przesyłał wszystkie informacje i powiadomienia z wykorzystaniem dotychczasowych danych.

4. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Rezygnacja następuje z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§4. Karta Uczestnika

1. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Stałej Klientki DASHA.

2. Karta Stałej Klientki DASHA umożliwia dokonywanie zakupów w salonie DASHA z rabatami opisanymi w treści niniejszego Regulaminu.

3. Informacje o transakcjach dokonywanych przez Uczestnika Programu będą zapisywane bezpośrednio na Karcie Stałej Klientki w formie naklejek lub pieczątek.

4. Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałej Klientki DASHA nie sumują się z innymi, obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami związanym z wyprzedażami, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

§ 5. Rabaty

W związku z udziałem w Programie - Uczestnikowi przyznawane są rabaty następujących kategorii:

A. Rabat Kwotowy (Karta Stałej Klientki)

A1. Każdy Uczestnik Programu po wypełnieniu formularza i otrzymaniu Karty Stałej Klientki nabywa możliwość zbierania naklejek/pieczątek w swojej Karcie Stałej Klientki. Za każde wydane 180,00 zł w salonie DASHA, z wyjątkiem zakupów z Rabatem Urodzinowym, Uczestnik otrzymuje jedną naklejkę/pieczątkę.

A2. Wraz z skompletowaniem 5 naklejek/pieczątek, Uczestnik otrzymuje jednorazowo rabat na zakupy w salonie DASHA, w wysokości 40,00 zł.

A3. Wraz z skompletowaniem 10 naklejek/pieczątek, Uczestnik otrzymuje jednorazowo rabat na zakupy w salonie DASHA, w wysokości 60,00 zł. Jednocześnie Uczestnik otrzymuje Kartę Stałej Klientki VIP i stały Rabat Lojalnościowy w wysokości 10% na zakupy w salonie DASHA.

A4. Rabaty Kwotowe w wysokości 40,00 zł i 60,00 zł naliczane są niezależnie od innych promocji, rabatów, upustów i obniżek związanych z wyprzedażami z wyłączeniem Rabatu Urodzinowego.

B. Rabat Lojalnościowy (Karta Stałej Klientki VIP)

B1. Każdy Uczestnik Programu po otrzymaniu Karty Stałej Klientki VIP nabywa prawo do 10% rabatu na produkty zakupione w salonie DASHA naliczanego niezależnie od innych promocji, rabatów, upustów i obniżek związanych z wyprzedażami z wyłączeniem Rabatu Urodzinowego. Suma wszystkich rabatów/ upustów na produkcie nie może jednakże przekroczyć 40% jego pierwszej ceny, tj. ceny nie uwzględniającej promocji, rabatów, upustów lub obniżek.

B2. Za każde wydane 180,00 zł w salonie DASHA, z wyjątkiem zakupów z Rabatem Urodzinowym, Uczestnik posiadający Kartę Stałej Klientki VIP otrzymuje jedną naklejkę/ pieczątkę.

B3. Wraz z skompletowaniem 12 naklejek/pieczątek, Uczestnik otrzymuje prawo do zakupu w salonie DASHA, dowolnie wybranego biustonosza w cenie 1,00 zł.

C. Rabat Urodzinowy

C1.Uczestnicy Programu upoważnieni są do otrzymania specjalnego rabatu z okazji urodzin (dalej: „Rabat Urodzinowy”). Warunkiem skorzystania z Rabatu Urodzinowego - jest pozostawienie w bazie Stałych Klientów DASHA numeru telefonu oraz daty urodzin. Uczestnik Programu ma prawo żądać usunięcia powoływanych wyżej danych, jednakże żądanie takie skutkowało będzie zrzeczeniem się prawa do Rabatu Urodzinowego.

C2. Uczestnicy Programu otrzymają wiadomość SMS upoważniającą do jednorazowego zakupu w salonie DASHA z rabatem w wysokości 25%. Wiadomość jest ważna przez 30 dni od momentu jej otrzymania. Po upływie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości SMS rabat wygasa.

C3. Warunkiem otrzymania Rabatu Urodzinowego w salonie DASHA jest okazanie SMS-a w punkcie sprzedaży.

C4. Rabat Urodzinowy nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami, rabatami, upustami oraz obniżkami.

C5. Zakupy z Rabatem Urodzinowym nie są uwzględniane w akcji zbierania naklejek na Karcie Stałej Klientki i Karcie Stałej Klientki VIP.

C6. Wartość paragonu w salonie DASHA przed uwzględnieniem Rabatu Urodzinowego nie może przekraczać 500,00 zł.

C7. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej związanej z Rabatem urodzinowym w każdym momencie.

§6. Zakończenie Programu DASHA

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w punkcie sprzedaży DASHA.

§7. Zmiany Regulaminu Programu

1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu Karty Stałej Klientki DASHA z ważnych powodów, takich jak:

a) zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,

b) wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,

c) rozbudowa, zmiana lub wycofanie dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Karty Stałej Klientki, w tym wprowadzenie nowych usług dla posiadaczy Karty Stałej Klientki

d) konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,

e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,

f) przeciwdziałanie nadużyciom,

g) poprawa obsługi Uczestników Programu

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1. Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Stałej Klientki DASHA poprzez przesłanie Uczestnikom Programu na adres e-mail przypisany do ich Karty Stałej Klientki powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z załączonym plikiem PDF.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty wysłania powiadomienia o zmianie. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Uczestnika Programu, który nie wypowie umowy o prowadzenie Karty Stałej Klientki przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zakupy lub zamówienia dokonane z wykorzystaniem Karty Stałej Klientki przez dokonaną zmianą.

§8. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik Programu Karty Stałej Klientki wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - w tym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: biuro@optimlab.pl.

4. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w Programie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

5. W celu realizacji Programu Organizator współpracuje na podstawie umów powierzenia, z innymi podmiotami, którym dane osobowe mogą być udostępniane.

6. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (Formularz Karty Stałej Klientki). W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

8. Uczestnik Programu zostanie wykluczony z Programu, jeżeli wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną lub SMS.

§9. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałej Klientki DASHA będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą podpisania Formularza Karty Stałej Klientki DASHA wydanej Uczestnikowi Programu.

2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu w sklepie stacjonarnym DASHA.

3. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do sklepu stacjonarnego na adres:

DASHA Bielizna & Brafitting
ul. J. H. Dąbrowskiego 33
60-843 Poznań